Individuele ondersteuning

Iedere cliënt, man of vrouw of X, die door ons begeleid wordt, heeft een handelingsplan. Hierin staat wat hij graag wilt in het leven en welke hulp hij hierbij nodig heeft. Aan het opstellen van dit plan werken alle mensen die belangrijk zijn voor de cliënt (familie, vrienden, begeleiders, … ) en de cliënt zelf mee. Op geregelde tijdstippen bekijken we samen met de cliënt en zijn belangrijke mensen hoever hij hiermee staat, vullen we aan of sturen we bij. Dit plan is het kompas voor de individuele ondersteuning.

Iedereen heeft het recht om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Het eigen netwerk is daarbij zeer belangrijk. Wat kunnen familie, vrienden, collega’s, buren, …, en onze cliënt voor elkaar betekenen? De inzet van reguliere diensten, zoals thuiszorg, kan zeker passen in het uitvoeren van het plan van de cliënt.

De individuele ondersteuning van de cliënt vindt plaats in zijn eigen woning of op een afgesproken plaats, door een aangeduide begeleid(st)er of door een klein team van begeleid(st)ers. Afhankelijk van het handelingsplan en het toegekende budget van de cliënt kan de intensiteit (1 of meer begeleiders) en de frequentie (1 of meerdere keren per week) verschillen.

Onze ondersteuning van de cliënt kan verschillende vormen aannemen:

   • Praktische ondersteuning: budgetbegeleiding, administratieve en juridische ondersteuning, planning en organisatie van het huishouden, zoeken van aangepaste en gezonde huisvesting,…
   • Psychosociale ondersteuning: samen kijken we naar wat de cliënt goed kan en wat er werkt, zoeken we naar mensen waar hij zich goed bij voelt, wat de cliënt voor anderen kan betekenen, … . Alle mensen hebben een buitenkant en een binnenkant. De binnenkant zijn de gevoelens en de gedachten. Meestal wisselen goede (aangename, vreugdevolle, plezierige, gelukkige) en slechte (pijnlijke, donkere, pessimistische, … )gevoelens elkaar af en zijn deze dus in evenwicht. Wij helpen onze cliënten wanneer ze de slechte gedachten en gevoelens niet of moeilijk kwijt raken door naar de cliënt te luisteren en met hem te praten. Soms is ook dat niet voldoende en gaan we met de cliënt en zijn netwerk op zoek naar extra hulp of specialisten. Soms is medicatie noodzakelijk om het evenwicht te herstellen en dan doen wij met en voor de cliënt een beroep op een psychiater of een psychiatrisch centrum.
   • Sociale ondersteuning: we zoeken naar een geschikte job voor de cliënt, naar dagbestedingsmogelijkheden zoals begeleid werken en andere activiteiten, we maken gebruik van de inzet van reguliere diensten zoals thuishulp, dienstencheques, vakbond en mutualiteit, doktersbezoeken, we zoeken samen naar de invulling van vrije tijd, naar een buddy of vrijwilliger voor bepaalde acties of activiteiten… . Het coördineren, het op elkaar afstemmen van alle betrokken personen is een belangrijke opdracht voor onze begeleid(st)ers.
   • Opvoedingsondersteuning bieden we wanneer de cliënt zelf (groot)ouder is / wordt.
   • We ondersteunen het netwerk van de cliënt zodanig dat hij zich goed omringd weet door mensen die voor hem belangrijk zijn en voor wie hij belangrijk is. Soms gaan we met de cliënt op zoek naar mensen die voor hem belangrijk zijn om zijn plan uit te voeren. Dan bouwen we samen aan een ondersteuningsgroep voor de cliënt die bereid is om hem heel lang bij te staan.