Missie en visie

Alvinnenberg is een woonvoorziening en een ondersteuningsdienst voor volwassen personen met een verstandelijke of meervoudige handicap.
Wij ijveren voor het recht van iedere persoon op een kwaliteitsvol bestaan in een inclusieve samenleving.

Onze kernwaarden: respect – verantwoordelijkheid – zelfontwikkeling – solidariteit - samenwerking en duurzaamheid, delen we met onze gebruikers, met hun families en met onze collega’s.

Onze kwaliteit van bestaan en die van onze cliënten verhoogt wanneer we:

   • basisveiligheid en tevredenheid ervaren
   • over een goede gezondheid beschikken
   • leven in goede materiële omstandigheden
   • kansen krijgen om als mens te groeien
   • zelf keuzes kunnen maken en uitproberen
   • een ondersteunend sociaal netwerk hebben
   • betrokken worden op de lokale samenleving en daaraan kunnen bijdragen
   • onze rechten kunnen uitputten en onze plichten vervullen.

Wie zijn onze cliënten?

Alvinnenberg, vergunde en erkende zorgaanbieder, stelt zich op als een “open voorziening”. Wij engageren ons om alle ondersteuningsvragen in hun aanmeldingsfase te onderzoeken. We sluiten zorgvragers niet “bij voorbaat” uit.

De personen die we zeker ondersteunen zijn volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap, licht – matig – ernstig, eveneens met psychische, gedrags- of aanverwante stoornissen. Onze cliënten hebben bij voorkeur hun netwerk in onze regio of maken grote kans tot ontwikkeling van hun netwerk in de regio.

We richten ons niet expliciet op mensen met een diep verstandelijke handicap, gezien we momenteel niet over de voor hen aangepaste infrastructuur en expertise bij de medewerkers beschikken. Hetzelfde geldt voor de mensen met een verstandelijke handicap die volledig immobiel zijn.

Hoe gaan wij om met onze cliënten?

Wij zijn er met en voor onze cliënten die aangewezen zijn op professionele hulp en ondersteuning. We sluiten aan bij en stemmen af op hun leefwereld en hun levensloop. We gaan met de cliënt een warme, waarderende en betrokken relatie aan die de basis vormt voor onze hulpverlening.
Onze relatie met hem is onvoorwaardelijk en voorspelbaar waarderend. We zijn er voor de cliënt ongeacht wat hij doet. Bij elk gedrag van de cliënt is het onze taak om de vraag achter de vraag te zoeken. Voor ons is gedrag zoals agressie, geweld of weerstand een teken van angst of onveiligheid. Op zulke momenten willen en zullen wij veiligheid bieden. Hierbij is het soms noodzakelijk grenzen te stellen, maar steeds op een niet veroordelende manier. Wij zijn er voor de cliënt, we laten hem niet in de steek.

Wij rekenen op een voortdurend leerproces bij elk van ons. Zelfreflectie staat bij ons voorop: “ Wat kan ik / kunnen we anders doen om vooruitgang te maken in mijn / onze relatie met deze cliënt? Hoe kan ik / kunnen wij meer verbindende ervaringen opdoen met deze cliënt?” .

Alleen een voorzichtige en aandachtige traagheid in het verkennen van het verhaal en het leven van de cliënt laat hem echt tevoorschijn komen. Een dergelijke benadering geeft ruimte tot het zichtbaar maken van de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt. Hiermee richten we ons op het geheel van zijn leven, zo steunen we hem in zijn zoektocht naar een gelukkig en waardevol bestaan. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om met de cliënt een leerproces aan te gaan waarbij we de wil van de cliënt tot zijn recht laten komen.

Onze inspiratiebronnen vinden we onder meer in Gentle Teaching, Mediërend Agogisch Handelen, AKS methode, Community Building.

Individuele Ondersteuning, Woonondersteuning en Dagondersteuning zijn de drie ondersteuningsfuncties die wij invullen op basis van de ondersteuningsvragen en –noden van onze cliënten. Het vertrekpunt voor onze ondersteuning zijn de vragen, verwachtingen, dromen en wensen van onze cliënten. Onze dienstverlening evolueert naargelang de vragen van onze cliënten.