Woonondersteuning

Alvinnenberg beschikt over een diversiteit aan woonformules en blijft trouw aan de keuze voor een heterogene samenstelling van de bewoning op en rond het domein. Binnen één wooneenheid wonen mensen van verschillende leeftijd, met verschillende zorgnoden en begeleidingsintensiteit, … .

In alle woonformules werken we samen met reguliere diensten (thuisverpleging, thuiszorg, pedicure, kinésitherapie, …, ). Het netwerk van de cliënt is betrokken en/of ingeschakeld volgens de principes van de vermaatschappelijking van de zorg, in overeenstemming met de wensen en verwachtingen van de cliënt en zijn naaste betrokkenen.

De cliënt richt zijn kamer / woonst in naar eigen smaak en budget.

Een aantal woningen zijn voorzien voor rolstoelafhankelijke of minder mobiele personen. Ze zijn uitgerust met een hoog-laag bad, aangepaste douche en wc, tillift en andere hulpmiddelen.

In de woonondersteuning ligt de nadruk op samen werken en in dialoog gaan: samen bezig zijn met huiselijke activiteiten, gesprekken, nabijheid bieden, overleg organiseren, ontspannen babbels houden, buiten- en haardactiviteiten tijdens de avonden en in de weekends, samen het samenwonen beleven, … . De woonbegeleid(st)ers bewaken het dagverloop voor hun bewoners, zorgen dat ze tijdig klaar zijn voor al hun activiteiten buitenhuis. De woonbegeleid(st)ers werken nauw samen met de begeleid(st)ers van de dagondersteuning en de individuele ondersteuning. Zij worden op hun beurt omringd en gecoacht door de sociale dienst, een orthopedagoog en een coordinator. Onze verpleegkundigen coördineren de medische zorg.

Een wakende en een slapende nachtdienst, bijgestaan door een telefonische permanentie, zorgen voor de nachtrust in alle woningen van en aanpalend aan ons domein.

We bekijken het woongegeven als een dynamische realiteit vertrekkend vanuit het handelingsplan van de cliënt. Het handelingsplan is een “contract” tussen de cliënt, zijn netwerk en Alvinnenberg waarin de wensen en doelen van de cliënt genoteerd staan. De client probeert samen met zijn individuele begeleider en al wie erbij betrokken is deze doelen binnen een bepaalde termijn te realiseren. De woonondersteuning kan starten in de eigen thuissituatie en overgaan in een “try out formule” in functie van toekomstig autono(o)m(er) wonen. De cliënt kan tijdelijk op het domein wonen om verder te evolueren naar volwaardig inclusief wonen, om eventueel, in een volgende levensfase of situatie, over te gaan naar een privé kamer in een woongemeenschap 24u/7d. Hij kan evengoed permanent vol- of deeltijds zijn woonst hebben op het domein.

Op het domein wonen in het Groen, Rood, Wit, Grijs, Oranje, Geel en Paars Huis telkens tien cliënten samen. In het Blauw Huis wonen vijf cliënten. De woonondersteuning beslaat in principe 24u, 7 dagen op 7. Naast de eigen kamer beschikt elke woning over een living, keuken, sanitaire voorzieningen, een huishoudlokaal en andere logistieke ruimtes.

In Alvinnenberg is tijdelijke woonondersteuning mogelijk, in een logeerkamer uitsluitend hiervoor bestemd, of in de kamer van een afwezige cliënt. Logeeraanvragen die we niet kunnen tegemoet komen op Alvinnenberg, krijgen een oplossing via “De Korte Zorg” werking van ons samenwerkingsverband ‘tRede.

Onze Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) ondersteunt cliënten die alleen of met hun partner/gezin willen wonen. Deze cliënten hebben een woning in eigen bezit of huren op de sociale of private woonmarkt.

Alvinnenberg vzw verhuurt inclusieve woningen op of aan de rand van ons domein: Villa Vanilla, Den Uitkeik, Huis Malfait, ’t Hooghuis, de studiowoning. Meerdere begeleid(st)ers van DIO komen één of meerdere keren per week bij deze cliënten over de vloer voor individuele ondersteuning. In de inclusieve woningen is de collectieve woonondersteuning van de cliënten geconcentreerd op bepaalde perioden (avondsituaties, weekends, …) van de dag of van de week. Dan is het ondersteuningsaanbod in de woning gericht naar de verschillende bewoners tegelijk.

In de formule ‘privékamer in een woning op het domein’ is er variatie in intensiteit van permanentie (professionele aanwezigheid of toezicht) en van begeleiding (actief ondersteuning geven).